Allgemeine Geschäftsbedingungen

Artikel 1  Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. “Algemene Voorwaarden”: de algemene verkoop-, betalings- en leveringsvoorwaarden die in dit document omschreven worden, waarvan ErgoXS gebruiker is;
b. “ErgoXS”: de naar Nederlands recht opgerichte rechtspersoon ErgoXS B.V., statutair gevestigd te 9356 BX Tolbert, Feithspark 5 en geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 01112036;
c.  “Consument”: een wederpartij van ErgoXS die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
d.  “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen ErgoXS en Koper;
e. “Koper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ErgoXS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
f. “Consument Koper”: iedere Consument die tevens Koper is;
g.  “Internetsite”: alle webpagina’s op het Internet waarvan het webadres begint met http://www.ergoxs.nl/ of https://www.ergoxs.com/ of http://www.ergoxs.be/ of http://www.ergoxs.de/ of http://www.ergoxs.eu/ of http://www.screenarm.com/ of http://www.screenarm.nl/ of http://www.ergoframe.com/ of http://www.screensupports.eu/ of http://www.screen-lift.nl/ of http://www.screen-lift.be/ of http://www.touchlift.nl/ of http://www.touchlift.be/ of subdomeinen van bovenstaande webpagina’s zoals http://shop.ergoxs.nl/ of http://shop.ergoxs.com/ of http://shop.ergoxs.be/ of http://shop.ergoxs.de/ of http://shop.ergoxs.eu/ of http://shop.screenarm.com/ of http://shop.screenarm.nl/ of http://shop.ergoframe.com/ of http://shop.screensupports.eu/ of http://shop.screen-lift.nl/ of http://shop.screen-lift.be/ of http://shop.touchlift.nl/ of http://shop.touchlift.be/.
h. “RMA-nummer”: return to manufacturer-nummer.

Artikel 2  Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding en/of offerte van de zijde van ErgoXS alsmede iedere overeenkomst tussen ErgoXS en de wederpartij waarop ErgoXS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
3. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
4. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ErgoXS is ingestemd.
5. ErgoXS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
6. Door het gebruik van de Internetsite en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Internetsite.
7. ErgoXS is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. ErgoXS is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. ErgoXS is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien deze op naam zijn gesteld en indien de aanvaarding hiervan door de Koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt.
3. ErgoXS kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data („bestelformulier“) aan ErgoXS via elektronische weg verzonden. Deze zijn door ErgoXS ontvangen.
b. de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de showroom van ErgoXS uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
c. de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
d. een offerte is door de Koper getekend en door ErgoXS ontvangen ingeval door ErgoXS een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd danwel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ErgoXS herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ErgoXS de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
6. Koper en ErgoXS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ErgoXS gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ErgoXS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
8. Indien de aanvaarding van de Koper (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ErgoXS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ErgoXS anders aangeeft.
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht ErgoXS niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4  Wijzigingen
1.  Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en ErgoXS zijn overeengekomen.
2.  Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.  Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop Artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 5  Kwaliteit en omschrijving
1.  ErgoXS verbindt zich jegens Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de, eventueel later gewijzigde, offerte omschreven.
2.  ErgoXS verbindt zich jegens Koper hem goederen te leveren, die:
a.  van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
b.  in overwegende mate gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door ErgoXS ter beschikking zijn gesteld of verstrekt, met dien verstande dat indien door de verkoper een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd exact conform het getoonde of verstrekte monster;
3.  ErgoXS staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan ErgoXS kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 6  Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders is vermeld.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die ErgoXS in haar bevestiging conform artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ErgoXS worden gecorrigeerd.
4. Bezorgkosten worden in het bestelproces voor de definitieve bestelling aangegeven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan voor Koper verbonden kosten.
5. Indien ErgoXS met de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is ErgoXS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
6. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Koper de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ErgoXS rustende verplichting ingevolge de wet of
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 7  Betaling
1. Bij bestellingen via de Internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
o iDeal
o vooruitbetaling
ErgoXS kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Internetsite.
2. Betalingen van bestellingen gedaan anders dan via de Internetsite kunnen uitsluitend worden betaald bij vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.
3. Van betaalmethoden, anders dan vooruitbetaling, of iDeal, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
4. In het geval door ErgoXS een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand. De rente wordt telkens berekend over het hoogste bedrag dat in de op de datum van opeisbaarheid eindigende maand open heeft gestaan, inclusief eventuele openstaande verschuldigde rente, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ErgoXS, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings) verplichtingen, heeft moeten maken.
7. In geval van niet tijdige betaling is ErgoXS bevoegd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. In geval van ontbinding is Koper aansprakelijk voor de door ErgoXS geleden schade, waaronder onder meer begrepen, doch niet beperkt tot, schade uit winstderving, en schade uit transportkosten.
8. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door ErgoXS gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vordering op ErgoXS te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9. ErgoXS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
10. ErgoXS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Levering
1. ErgoXS zal pogen de goederen te leveren op het tijdstip dat bepaald is in de Overeenkomst, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de Overeenkomst. De in de Overeenkomst genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en is nimmer een fatale termijn, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. ErgoXS kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Door ErgoXS verstrekte informatie omtrent levertijden heeft slechts een indicatief karakter.
2. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft ErgoXS het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
5. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Bij gebreke daarvan is ErgoXS gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter ErgoXS van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is ErgoXS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
6. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Koper nadat ErgoXS hem heeft verwittigd. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
7. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan ErgoXS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien ErgoXS gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze aan ErgoXS ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 9 Verpakking en verzending
1.  ErgoXS verbindt zich jegens Koper om de goederen behoorlijk te verpakken, tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet, en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2.  De goederen zullen door ErgoXS bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de Overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.
3.  Wanneer ErgoXS voor de verpakking en het transport verpakkingsmateriaal, waaronder onder meer begrepen, doch niet beperkt tot, laadborden, pakkisten, kratten of containers, ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) dit verpakkingsmateriaal terug te zenden naar het door ErgoXS opgegeven adres, bij gebreke waarvan Koper aan ErgoXS schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10 Opslag
1.  Indien om welke reden ook Koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal ErgoXS, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Koper bezorgd zijn.
2.  Koper is verplicht aan ErgoXS de opslagkosten volgens het bij ErgoXS gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 11 Garantie
1. ErgoXS garandeert dat de te leveren zaken vijf jaar na levering voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Uitzonderingen op deze termijn zijn eventueel aanwezige elektronische onderdelen, hierop geldt een garantietermijn van twee jaar.
2. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan ErgoXS.
4. De aankoopbon dient als garantiebewijs. Zonder vertoon van de originele aankoopbon wordt geen garantie verleend.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties dient Koper contact op te nemen met ErgoXS voor een RMA-nummer. Retourzendingen naar ErgoXS zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd.
6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal ErgoXS de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van ErgoXS vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan ErgoXS te retourneren en de eigendom daarover aan ErgoXS te overdragen.
7. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ErgoXS, de Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 bepaalde, en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is ErgoXS niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. ErgoXS streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
10. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten voor de Koper zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenbegroting, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ErgoXS.

Artikel 12 Eigendomsovergang en risico
1. 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met ErgoXS is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. Indien er gerede twijfel bij ErgoXS bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is ErgoXS bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door ErgoXS door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
3. Als ErgoXS op verzoek van Koper overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van ErgoXS en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij Koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in Artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
4. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop deze aan de Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper of van een door de Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 13 Onderzoek, reclames
1. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan ErgoXS te worden gemeld, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. ErgoXS zal de Koper voorzien van verdere instructies voor de afhandeling van de gebrekkige producten.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de Koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan ErgoXS met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is ErgoXS gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgoXS en op de wijze zoals door ErgoXS aangegeven.

Artikel 14 Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling
1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met ErgoXS aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan ErgoXS terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
3. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ErgoXS binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan ErgoXS betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
4. ErgoXS is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door ErgoXS voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
6. Indien consument Koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient consument Koper eerst contact op te nemen met ErgoXS voor een RMA nummer. Retourzendingen naar ErgoXS zonder RMA nummer worden niet in ontvangst genomen.
7. Indien het product niet conform de voorwaarden in dit artikel is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
1. ErgoXS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
– de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van ErgoXS, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
– na het sluiten van de overeenkomst ErgoXS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is ErgoXS bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ErgoXS op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien ErgoXS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. ErgoXS behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen, waaronder onder meer begrepen, doch niet beperkt tot, schadevergoeding voor schade uit winstderving en transportkosten.

Artikel 16 Incassokosten
1. Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van ErgoXS ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper.
2. Indien ErgoXS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Koper.
4. De Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd van 1,44% per maand.

Artikel 17 Vrijwaringen
1. De Koper vrijwaart ErgoXS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de Koper aan ErgoXS informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ErgoXS zich de rechten en bevoegdheden voor die ErgoXS toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door ErgoXS tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van ErgoXS, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door ErgoXS eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ErgoXS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. ErgoXS behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. Indien door ErgoXS geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ErgoXS jegens de Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder „Garanties“ is geregeld.
2. Wanneer ErgoXS voor een gebrekkige zaak toch aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van ErgoXS beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is ErgoXS niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Koper. ErgoXS is in ieder geval niet aansprakelijk in geval:
i. Schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
ii. Het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind) product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
iii. Het geleverde ondergeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ErgoXS of zijn ondergeschikten.

Artikel 20 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ErgoXS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ErgoXS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ErgoXS als bij derden, van wie ErgoXS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
3. ErgoXS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ErgoXS zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel ErgoXS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ErgoXS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ErgoXS, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Versie 0.3, 10 november 2006